NawigacjaStart » Imprezy »

Sprawdź repertuar kin:

Kino BalladaKino Ballada:

Kino WrzosKino Wrzos:

II Lasowiacki Festiwal Pierogów

Szczegóły imprezy
Data: 21 Lip 2019r.
Miejsce: MDK
Wstęp:
REGULAMIN FESTIWALU

STALOWA WOLA, 21 LIPCA 2019

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Festiwal będzie organizowany pod nazwą „II Lasowiacki Festiwal Pierogów”, zwany dalej Festiwalem.
2. W ramach Festiwalu odbędą się:
a) Konkurs „O Złotą Misę”
b) Kiermasz pierogów
3. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola.
4. Konkurs i Kiermasz zostaną zorganizowane dla Uczestników w dniu 21 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 20.00 podczas imprezy plenerowej pn. „II Lasowiacki Festiwal Pierogów” na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli przed siedzibą Organizatora. Teren imprezy zostanie udostępniony Uczestnikom w celu zorganizowania stanowisk od godz. 13.00.
5. Uczestnicy Festiwalu, z zastrzeżeniem § 2 ust.1, po wypełnieniu Karty zgłoszenia mają prawo:
a) zgłosić swoje wyroby do Konkursu „O Złotą Misę” w kategoriach:
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- Podmioty gospodarcze / Restauratorzy;
b) zgłosić akces do udziału w Konkursie i Kiermaszu;
c) zgłosić akces wyłącznie do udziału w Kiermaszu, albo wyłącznie do udziału w Konkursie.
6. Wyboru najlepszych pierogów w Konkursie dokona powołany przez Organizatora zespół jurorów.
7. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.
§ 2
Uczestnictwo w Festiwalu
1. Uczestnikami Festiwalu mogą być:
a) Koła Gospodyń Wiejskich z województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego wyrabiające ręcznie pierogi, będące ich własnym produktem, oparte na lokalnej tradycji;
b) Podmioty gospodarcze / Restauratorzy prowadzące działalność na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, na terenie których robione są ręcznie pierogi, będące ich własnym produktem na bazie własnych receptur.
Koła Gospodyń Wiejskich są zobligowane zarówno do udziału w Konkursie, jak i Kiermaszu.
Podmioty gospodarcze / Restauratorzy mogą wybrać formę uczestnictwa, czyli brać udział w Konkursie i Kiermaszu lub tylko w jednej z form – Konkursie lub Kiermaszu.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu przyjmowane będą mailowo, pocztą lub osobiście w siedzibie Organizatora do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 15.00.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: lasowiackiepierogi_(at)_gmail.com. Wypełnioną Kartę zgłoszenia można też przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. Wypełnienie i dostarczenie Karty zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Festiwalu oraz jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w celu realizacji Festiwalu, zgodnie z klauzulą informacyjną RODO zawartą w Karcie zgłoszenia.
4. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do utrzymania bezwzględnej czystości na stoisku, w którym prezentują swoje wyroby.
5. Udział w Festiwalu jest bezpłatny dla Uczestników, którzy dokonają stosownego zgłoszenia.
6. Organizator zwraca koszty związane z organizacją stoiska w maksymalnej kwocie do 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z zastrzeżeniem, że zwrot dotyczy jedynie Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Konkursie „O Złotą Misę”. Restauratorzy nie otrzymują zwrotu kosztów organizacji stoiska.
7. Organizator zapewnia energię elektryczną, tj. przyłącz energetyczny 230V na terenie imprezy, namiot wystawienniczy o powierzchni 3 x 3 m oraz sprzątanie terenu imprezy po jej zakończeniu. Uczestnik zaś zobowiązany jest do zorganizowania stoiska, zabezpieczenia przedłużacza z uziemieniem, o odpowiednim przekroju i długości do 20 m. Maksymalny pobór energii dla stoiska Uczestnika to 5 kW.
8. Istnieje możliwość wypożyczenia na czas trwania imprezy stołów w cenie 10 zł/szt. oraz krzeseł w cenie 5 zł/szt. Płatność za wypożyczenie gotówką w dniu imprezy u Organizatora.
§ 3
Kiermasz Pierogów
Uczestnicy Festiwalu w ramach zorganizowanych stoisk mają prawo sprzedaży swoich wyrobów z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych, w tym przepisów SANEPiD, związanych z przygotowaniem i obrotem żywnością oraz zgodnie z polskimi przepisami skarbowymi. Posiadanie stosownych pozwoleń i uprawnień personelu, atestów urządzeń będących na wyposażeniu stoiska oraz przeszkolenie personelu w zakresie BHP leży w gestii Uczestników Festiwalu.
§ 4
Sposób przeprowadzenia Konkursu „O Złotą Misę”
1. Konkurs „O Złotą Misę” zostanie przeprowadzony w dniu 21 lipca 2019 r. na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli przed siedzibą Organizatora o godz. 15.30 dla Kół Gospodyń Wiejskich i o godz. 16.30 dla Podmiotów gospodarczych / Restauratorów.
2. Wyboru najlepszych pierogów w obu kategoriach dokona Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
3. Uczestnik Konkursu przygotuje w dniu 21 lipca 2019 r. porcje konkursowe pierogów (po cztery sztuki) na talerzach otrzymanych od Organizatora, które zostaną dostarczone przez obsługę Organizatora członkom Jury w miejsce obrad. Do Konkursu można zgłosić tylko jeden, własnoręcznie wykonany rodzaj pierogów.
4. Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora swój numer, który będzie go identyfikował spośród innych uczestników Konkursu. Numer ten znany będzie jedynie Organizatorowi i Uczestnikowi Konkursu, zaś porcje konkursowe pierogów będą dostarczane członkom Jury w sposób losowy, aby uniemożliwić identyfikację konkretnego Uczestnika. Jury będzie prowadziło swoją numerację bieżącą wg dostarczanych kolejno porcji konkursowych pierogów, a nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą osoby oddelegowane przez Organizatora do obsługi.
5. Członkowie Jury będą oceniać pierogi przyznając im punkty w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 najwyższą. Ocenie podlegać będą:
a. walory smakowe,
b. wygląd i estetyka podania potrawy,
c. zachowanie proporcji, sposób serwowania, kolorystyka, wrażenia ogólne,
d. związek z regionem i jego tradycjami.
§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu „O Złotą Misę” i ogłoszenie werdyktu
1. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury w dniu 21 lipca 2019 r. podczas imprezy plenerowej pn. „II Lasowiacki Festiwal Pierogów” na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli po zsumowaniu głosów oddanych przez wszystkich członków Jury biorących udział w głosowaniu. W przypadku tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje głos Przewodniczącego Jury. Podczas prac Jury obecna będzie osoba oddelegowana przez Organizatora, która będzie protokołować przebieg głosowania członków Jury. Z przebiegu obrad Jury zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą karty z zapisem głosowania na poszczególne porcje konkursowe serwowane przez Uczestników Konkursu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Jury uczestniczący w głosowaniu.
2. Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród nastąpi na scenie plenerowej w dniu imprezy około godz. 18.00.
§ 6
Nagrody Konkursu „O Złotą Misę”
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich – „Złota Misa” oraz pula nagród o wartości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); podziału kwoty dokona Jury Konkursu;
b) w kategorii Podmioty gospodarcze / Restauratorzy: I nagroda – „Złota Misa” oraz 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), II nagroda – 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), III nagroda – 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wręczenia nagród dokona Przewodniczący Jury i przedstawiciel Organizatora w dniu 21 lipca 2019 r. bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.mdkstalowawola.pl, a także udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w sekretariacie Organizatora (MDK) przy ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli.
2. Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora oraz telefonicznie pod numerem (15) 842 09 50 (Sekretariat MDK).


Obrazek


NawigacjaStart » Imprezy »